Az apro.hu portál adatvédelmi szabályzata

Hatály: 2017. április 11.

Az apro.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, a Pickapp Services Ltd., (Unit 42 Price Street Business Centre, Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Fogalmak

a Pickapp Services Ltd., amely az apro.hu Honlapot üzemelteti, és a Szolgáltatást nyújtja.
a Szolgáltató által a https://apro.hu alatt üzemeltetett honlap.
az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja.
a Portálon a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató által a Portálon keresztül nyújtott, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatás és funkció, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁSZF alkalmazásában hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Portálon üzemelő keresőszolgáltatásban a Felhasználók által történő keresés eredményeként a találati listában megjelenő hirdetés.
a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

  Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. A Felhasználók, akik – amennyiben az lehetséges, vagy később lehetségessé válik - a Portálon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.
 2. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálon, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.
 3. Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

 4. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.
 5. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.
 6. A kezelt adatok köre

 7. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli
  1. Amennyiben a Portálon a regisztráció elérhető, a regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:
   • név
   • email cím
   • jelszó
  2. A Portálon, amennyiben ez a funkció elérhető, a fiók adatlaphoz opcionálisan megadható adatok:
   • név
   • telefonszám
   • honlap
   • lakcím
   • fotó
   A Felhasználó a Portálon megjelölheti, hogy mely adatai legyenek más Felhasználók által láthatóan nyilvánosak, és melyek ne. Az adatok nyilvánosságát a Felhasználó a regisztrációt követően bármikor módosíthatja.
  3. Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.
  4. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt
  5. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.
 8. Az adatkezelés célja

 9. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli
  1. Portálon történő regisztráció – amennyiben az elérhető
  2. Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele
  3. Felhasználó azonosítása
  4. Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó esetleges díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
  5. Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
  6. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
  7. az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
  8. Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,
  9. Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,
  10. Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,
  11. bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,
  12. Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,
  13. piackutatás,
  14. a Portálon a Felhasználó accountjának perszonalizálása, testre szabása,
  15. promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók),
 10. Az adatkezelés jogalapja

 11. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az Elkertv. 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.
 12. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.
 13. Adatkezelő személye

 14. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.
 15. Adattovábbítás

 16. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott, vagy rá vonatkozó adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
 17. Adatkezelés időtartama

 18. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.
 19. Az adatok megismerésére jogosultak köre

 20. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.
 21. Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

 22. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  • személyes adatai helyesbítését;
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 23. A Felhasználó a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 24. Adatbiztonság

 25. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.
 26. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.
 27. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.
 28. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.
 29. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 30. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
 31. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
 32. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.
 33. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.
 34. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációjának megszüntetését kezdeményezni.