Általános Szerződési Feltételek
az apro.hu portál használatához

Hatály: 2017. április 11.

  Általános adatok

 1. Az apro.hu üzemeltetője és a Szolgáltatás nyújtója a Pickapp Services Ltd.
 2. A Pickapp Services Ltd. nyilvános cégadatai:
  Unit 42 Price Street Business Centre, Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ
  09630480; Companies House, UK
  09630480
  Companies House, United Kingdom
  Wallner Ádám ügyvezető önállóan
 3. Fogalmak
  a Pickapp Services Ltd., amely az apro.hu Honlapot üzemelteti, és a Szolgáltatást nyújtja.
  a Szolgáltató által a https://apro.hu alatt üzemeltetett honlap.
  az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve – amennyiben az lehetséges - azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja.
  a Portálon a Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató által a Portálon keresztül nyújtott, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatás és funkció, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások.
  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁSZF alkalmazásában hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Portálon üzemelő keresőszolgáltatásban a Felhasználók által történő keresés eredményeként a találati listában megjelenő hirdetés.
  a Portálon elérhető, az Elkertv. 2. § ld) pontja szerint minősülő keresési szolgáltatás, amelyet Szolgáltató mint az Elkertv. 2. § l) szerinti közvetítő szolgáltató nyújt a Felhasználóknak.
 4. A portálon elérhető szolgáltatások köre

 5. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

  A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 6. Az ÁSZF elfogadása

 7. A Felhasználók, akik – amennyiben az lehetséges, vagy később lehetségessé válik - a Portálon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el az ÁSZF-et és azzal együtt az Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.
 8. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálon, de a Portál valamely Szolgáltatását igénybe veszik, a Portál meglátogatásával fogadják el az ÁSZF-et és azzal együtt az Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.
 9. Felhasználók a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Portálon megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
 10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

  A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

 11. a portál használatára vonatkozó szabályok

  A Szolgáltatás használata folytán elérhetővé váló tartalomra vonatkozó rendelkezések

 12. A Portálon elérhető, regisztráció nélkül, ingyenesen igénybe vehető keresési szolgáltatás (a továbbiakban: Keresés) a Szolgáltató mint az Elkertv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató által nyújtott, az Elkertv. 2. § ld) pontja szerint minősülő, információk megtalálását elősegítő segédeszköz, azaz keresőszolgáltatás.
 13. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltatások megjelenítenek nem a Szolgáltató tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a személy felelős, aki azt elérhetővé tette. A Szolgáltató a Szolgáltatás használatával hozzáférhetővé vált bármely tartalmat felülvizsgálhat annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a jelen ÁSZF-et vagy bármilyen jogszabályt, és jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármely ilyen tartalmat, információt indokolással vagy anélkül bármikor eltávolítani.

  A Szolgáltató nem garantálja és azért felelősséget sem vállal, hogy a Szolgáltatás használatával hozzáférhetővé vált, illetve megtalált tartalmak bármely későbbi időpontban változatlanul vagy bárhogyan a továbbiakban is elérhetők, hozzáférhetők lesznek.

  Szolgáltató a keresőszolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan tájékoztatja Felhasználót, Felhasználó pedig elfogadja, hogy Szolgáltató az Elkertv. 7. § (2) és 11. § alapján a keresési szolgáltatás körében a hozzáférhetővé tett információért, így különösen, de nem kizárólagosan a Keresési szolgáltatás találataiért és a találatok között megjelenő Hirdetésekért, a találatok tartalmáért semminemű felelősséget nem vállal.

 14. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a keresési találatok gyűjtése és megjelenítése automatizált informatikai megoldás útján valósul meg, így Szolgáltatónak az egyes keresési találatokra nézve semmilyen előzetes tudomása nincsen.
 15. A Szolgáltató a Portálon működő, az Elkertv. 2. § ld) pontja szerinti Keresési szolgáltatásban megjelenítésre kerülő, illetve a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, más által rendelkezésre bocsátott információért és tartalomért az Elkertv. 8-11. §-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.

  A Szolgáltató mint az Elkertv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni, és nem is ellenőrzi az általa nyújtott Keresési szolgáltatásban hozzáférhetővé tett információt és tartalmat, továbbá nem köteles keresni és nem is keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak és a Szolgáltató e körben nem alkalmaz és nem is kell, hogy alkalmazzon semmiféle monitorozást, filterezést vagy egyéb módszert.

 16. A Szolgáltatások használatával a Felhasználó nem szerez a Szolgáltatásokra vagy a Felhasználó által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot vagy egyéb jogot vagy igényt. A Felhasználó csak akkor használhat fel a Szolgáltatások használatával számára hozzáférhetővé vált tartalmat, információt, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, jogosultjától, illetve ha arra jogszabály alapján egyébként jogosult.
 17. A Portál használatára vonatkozó egyéb rendelkezések

 18. A Portál Szolgáltatásaival történő bármilyen visszaélés tilos. Visszaélésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltatások nyújtásának megzavarása, a Szolgáltatások rendeltetésellenes használata, a Szolgáltatások Szolgáltató által biztosított kezelőfelületétől vagy utasításoktól eltérő felületen vagy módon történő használata.

  A Szolgáltatásokat a Felhasználók csak a jogszabályok által megengedett módon használhatják. A Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználónak történő Szolgáltatás nyújtást, amennyiben a Felhasználó nem tesz eleget az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a jogszabályok előírásainak.

 19. Panaszkezelés, viták rendezése

 20. A Portállal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, postai úton, illetve elektronikus levélben (e-mailben) lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:
  Unit 42 Price Street Business Centre, Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ
  Unit 42 Price Street Business Centre, Birkenhead, United Kingdom, CH41 4JQ
 21. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

  A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez, a 1364 Budapest, Pf.: 144. címen. Fogyasztóvédelmi ügyekben másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.

  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:

  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106. Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997. Tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680 e-mail cím: info@nmhh.hu

 22. Tulajdonjog, szerzői jogok, védjegyek

 23. A Portál a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve az apro.hu elnevezést, logót, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.
 24. A Portál és az azon megjelenő bármely, a Szolgáltató által létrehozott tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.
 25. A Portál, valamint a Portálhoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Portál elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.
 26. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Portállal kapcsolatban jogot szerez.
 27. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Portál bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Portálból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Portál bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.
 28. A Felhasználó vállalja, hogy a Portálról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.
 29. A Portálon megjelenő apro.hu megnevezés és logó a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 30. A Felhasználó a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a Portál és annak tartalma semmilyen, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében vett felhasználására.
 31. Felelősségkorlátozás

 32. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

  A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás és a Platform valamennyi operációs rendszeren, böngészőn, mobileszközön, mobilplatformon egyformán, megfelelően, rendeltetésszerűen működik, kifejezetten kizárja felelősségét ezért.

 33. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.
 34. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.
 35. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.
 36. A Portál csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

  A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Portálhoz kapcsolt adatbázisokból, a Portálon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Portálra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

  Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Portálon szereplő, valamint a Szolgáltatások használata folytán a Felhasználók számára elérhetővé váló tartalmak, adatok, információk helyességéért, időszerűségéért, megfelelőségéért, valóságtartalmáért, azokat nem ellenőrzi, és ezen tartalom, adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

  Szolgáltató nem felelős a Portállal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

  Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Portál elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Portálnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Portál használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 37. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.
 38. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel semmilyen közvetett, következményes, felelősségi, láncolatos kárért, büntető kártérítésért, elmaradt haszonért, elmaradt bevételért, elmaradt üzletért, költségért, ezekért felelősségét kizárja. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.
 39. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Portál Szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez esetlegesen szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

  A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 40. A portál karbantartása

 41. A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.
 42. Az ászf módosítása

 43. A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:
  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. a technológia lényeges változása;
  3. jogszabályváltozás;
  4. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 44. A Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.
 45. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁSZF módosításáról és a módosított ÁSZF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁSZF módosítást a belépés előtt.
 46. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁSZF módosítást kifejezetten elfogadta.

  Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 47. Szerződés megszűnése és megszüntetése

 48. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 49. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 50. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani, ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy a jogszabályokat.
 51. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 52. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.
 53. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.
 54. Záró rendelkezések

 55. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.
 56. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
 57. A Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
 58. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.
 59. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:
  1. futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
  2. légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
  3. elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.
 60. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.
 61. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.